Privacy- en cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: juni 2022
Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

Be-Rex B.V. gevestigd te Ede. Wij houden ons bezig met technisch speur- en ontwikkelingswerk onder andere op het gebied van draagbare generatoren.

In het kader hiervan verwerkt Be-Rex B.V. persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dat doen. En ook, wat uw rechten als betrokkene zijn.

Be-Rex B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. De door ons verkregen en/ of verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo zullen wij de persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken tenzij we daartoe (wettelijk) verplicht zouden zijn. Be-Rex B.V. zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Be-Rex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer dat bij haar activiteiten nodig is, bijvoorbeeld om een overeenkomst met u uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bij betaling, financiële gegevens die tot u als persoon zijn te herleiden.

Be-Rex B.V. verzamelt ook gegevens van bezoekers van haar website www.be-rex.com, enkel via analytische en functionele cookies (zie verder onder: "Gebruik van cookies").

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • Uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst;
 • Voeren van administratie en declareren van de verleende werkzaamheden;
 • Ter verbetering van de kwaliteit;
 • Ter voorkoming fraude (vaststellen identiteit);
 • Ter uitvoering van een wettelijke plicht;
 • Marketingactiviteiten/nieuwsbrief;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben de medewerkers van Be-Rex B.V. toegang tot uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de medewerker noodzakelijk is ter uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.

Be-Rex B.V. kan in de toekomst ter ondersteuning van haar bedrijfsorganisatie gebruik maken van derden, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Indien Be-Rex B.V. dergelijke "verwerkers" zal inschakelen, zal Be-Rex B.V. in die gevallen een overeenkomst sluiten waarin wij onder meer afspreken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Tenzij er sprake is van direct marketing waarbij Be-Rex B.V. een gerechtvaardigd belang heeft, zal Be-Rex B.V. voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. Behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken, zie daarvoor paragraaf 6 hierna.

Wel kan Be-Rex B.V. in bepaalde gevallen (wettelijk) verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken

Be-Rex B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken).

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers, en Be-Rex B.V. heeft onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Personen die namens Be-Rex B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn zoals hierboven aangegeven gehouden tot geheimhouding, en Be-Rex B.V. verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Eventuele datalekken zullen in de gevallen waar dat volgens de AVG en/ of andere wetgeving nodig is, worden gedocumenteerd en (tijdig) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aan u persoonlijk.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Be-Rex B.V. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij bewaring van deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke plicht van Be-Rex B.V.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Be-Rex B.V. handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Be-Rex hecht er belang bij u erop te wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn, en onder bepaalde omstandigheden Be-Rex aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden, en mocht Be-Rex aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen dan zal zij dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut en een verzoek tot het niet meer ontvangen van reclame-uitingen van Be-Rex zullen wij accepteren.

U kunt uw (privacy)verzoeken richten aan Be-Rex per e-mail aan pim@be-rex.com en/ of per post naar het navolgende adres: Be-Rex B.V., Concordialaan 21, 6712 GL, Ede.

Gebruik van cookies/hyperlinks

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de browser opslaat op uw computer als u een website bezoekt. Be-Rex B.V. plaatst cookies op uw computer om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze webdiensten kunnen verbeteren. Be-Rex B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

Analytische cookies:

Google Analytics: GA

Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de website bezoekt. Via deze GA-cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen.

Be-Rex B.V. heeft op grond van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens Google Analytics zo ingesteld dat deze privacy vriendelijk is. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Functionele en technische cookies:

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Voor de bovengenoemde cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Als u wilt vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kunt u dat instellen via de internet opties van uw browser. Bij de tab 'privacy' kunt u specificeren welke cookies u al dan niet wenst te ontvangen. Cookies verwijderen kan ook via de internet opties van uw browser, via 'browser geschiedenis verwijderen'.

Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Be-Rex B.V.

Aanpassen van deze privacy en cookie verklaring

Be-Rex B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy en cookie verklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Be-Rex B.V. adviseert u daarom regelmatig de website hierop te controleren.

ENG